תקנון דיוור "B.B PROFESSIONAL"

בי. בי פרופשיונל  מברכת את החלטתכם להשאיר פרטים ולהסכים לתנאים לקבלת שירותי דיוור, פרסומים ופרסומת מ-www.bb-professional.comהשארת פרטים״). בי. בי פרופשיונל מספקת ללקוחותיה חווית קניה של אביזרי טיפוח פרימיום ומידע אודות המוצרים הייחודיים אותם מציע האתר. 
 1. כללי: 
  1. השארת פרטים כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה (״התקנון הדיוור״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן השארת פרטים מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון דיוור זה. כמו כן, בי. בי פרופשיונל  שומרת את זכותה לשנות את תנאי תקנון הדיוור, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו.
  2. האמור בתקנון הדיוור מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
  3. תנאים אלו חלים על השארת פרטים באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השארת פרטים, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  4. השארת פרטים מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. השארת פרטים של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
  5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון דיוור זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות תקנון הדיוור.
 2. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
  1. משאיר פרטים מצורף גם לרשימת הדיוור של בי. בי פרופשיונל, שותפיה העסקיים וצדדים שלישיים, ותוחלנה לגביו הוראות הדיוור המפורטות בתקנון דיוור זה.
  2. קבלת תוכן שיווקי מחייב השארת פרטים. 
  3. אין להשאיר פרטים של אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון הדיוור.
  4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, תאריך לידה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתה הבלעדי של בי. בי פרופשיונל). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות לקבל שירות ולסכל יצירת קשר. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם בפניה ל- בי. בי פרופשיונל  דרך האתר/המייל/הוואטסאפ.
  5. השארת פרטים והסכמה לקבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס לשירותי בי. בי פרופשיונל, פרסומים, פרסומות, הצעות, הודעות ועדכונים (״הדיוור״) מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").
  6. יודגש כי דיוור ישלח אליך רק במידה ונתת הסכמתך לכך בכפוף לתנאי תקנון הדיוור בעת השארת פרטים, בהודעה, בטלפון, בפרסום או בכל אמצעי אחר.
  7. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לקבל שירות ודיוור מ- בי. בי פרופשיונל  שותפיהם העסקיים וצדדים שלישיים.
  8. מובהר כי באפשרותך להסיר עצמך בכל עת מרשימת הדיוור באמצעות משלוח הודעה ל- בי. בי פרופשיונל  המציינת "הסרה מרשימת הדיוור" או כל נוסח אחר המבהיר את רצונך שלא לקבל מ- בי. בי פרופשיונל  דיוור נוסף (״הודעת ההסרה״). הודעת ההסרה תשלח ל- בי. בי פרופשיונל   במסרון, דוא״ל, פקס, דואר או בבקשה טלפונית (בציון שם מלא). פרטי ההתקשרות המלאים עם בי. בי פרופשיונל   מופיעים בסעיף ״צרו קשר״ בתחתית תקנון דיוור זה.
  9. כל עוד לא הסיר עצמו משאיר פרטים מרשימת הדיוור, בי. בי פרופשיונל  רשאית, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור.
  10. בי. בי פרופשיונל רשאית, למנוע מכל משאיר פרטים קבלת דיוור לפי שיקול דעתה המוחלט. 
 3. אחריות בי. בי פרופשיונל  :
  1. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצא בו. בי. בי פרופשיונל  לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למקבל הדיוור כתוצאה מהסתמכות על מידע בדיוור ו/או בקישורים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר.
  2. בי. בי פרופשיונל  לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
  3. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 4. סמכות שיפוט:
  1. על תקנון דיוור זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  2. לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון דיוור זה.
 5. מדיניות פרטיות:
  1. בי. בי פרופשיונל  מכבדת את פרטיות הלקוחות. 
  2. המידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין עשוי לשמש את  בי. בי פרופשיונל או מי מטעמה, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.
  3. בי. בי פרופשיונל או מי מטעמם רשאית לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:
 • בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר ב- בי. בי פרופשיונל  מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
 • בכדי להתאים דיוור – פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
 • בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי בי. בי פרופשיונל, שותפיהם העסקיים וצדדים שלישיים בנוגע לשירותים אותם הם מספקים;
 • ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;
 • תפעולו של אתר בי. בי פרופשיונל  ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד על ידי בי. בי פרופשיונל.
 • ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;
 • בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר בי. בי פרופשיונל  עורכים מעת לעת.
  1. בי. בי פרופשיונל  תהיה רשאית להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים כגון חברות מסחריות, עסקים ועוד בהתאם להוראות החוק לרבות, במקרים הבאים:
 • נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;
 • בי. בי פרופשיונל  ו/או מי מטעמה נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
 • אם הדבר יידרש, לדעת בי. בי פרופשיונל  , במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין בי. בי פרופשיונל  או בין צד שלישי לבין בי. בי פרופשיונל  ;
 • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של  בי. בי פרופשיונל ו/או מי מטעמה;
 • לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראותינו ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון דיוור זה ומדיניות בי. בי פרופשיונל. כלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;
 • אם תפר את תקנון דיוור זה, אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • בכל מקרה בו בי. בי פרופשיונל תסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • אם בי. בי פרופשיונל  תמוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם בי. בי פרופשיונל  תעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון דיוור זה.
  1. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט ו- בי. בי פרופשיונל לא מתחייבת שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.
 1. צרו קשר:
  1. בי. בי פרופשיונל  מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותכם ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם בדיוור תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו בהתאם לפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:
כתובת: עמק האלה 80, מודיעין (מרכז "לב העמק") וואטסאפ להודעות טקסט: 050-3535998 דוא"ל שכתובתו: idanbar.bbpro@gmail.com   כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו. עדכון אחרון: ספטמבר 2020